Tin Pot

Tin Pot
5" tin flower pot. A take on a vintage cone sieve. Adorable.
$ 10.00